รถยนต์ไฟฟ้า ลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ติดฟิล์ม 3M ฟรี!!
รุ่น Ceramic Ultra Clear จำนวน 40 สิทธิ์เท่านั้น

สำหรับลูกค้าจองรถใหม่ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ติดตั้งฟิล์มกรองแสง 3M รุ่น Ceramic Ultra Clear จำนวน 40 สิทธิ์ฟรี! ติดตั้งภายใน 31 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น (ติดตั้งฟิล์มเฉพาะบานหน้าและรอบคัน ไม่รวมซันรูฟ)

หมายเหตุ: หลังลงทะเบียน ทางร้านติดตั้งจะติดต่อท่านกลับภายใน 3-5 วันทำการ เพื่อยืนยันการนัดหมายเข้ารับบริการอีกครั้ง

ข้อกำหนด และเงื่อนไข:
1.ผู้ลงทะเบียน(1 ท่าน) มีสิทธิ์ติดตั้งฟิล์มกรองแสง 3M รุ่น Ceramic Ultra Clear ฟรี 1 คันเท่านั้น
2.ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ์เข้ารับบริการติดตั้งได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3.สิทธิ์ข้างต้นไม่รวมค่าซันรูฟ กรณีที่ต้องการติดตั้งซันรูฟ ทางผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเอง
4.ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียนครบถ้วน ตามกติกาเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับฟรีติดตั้งฟิล์มกรองแสง 3M รุ่น Ceramic Ultra Clear
5.ผู้ลงทะเบียนต้องปฏิบัติตามกติกา และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
6.ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
7.ผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์รับฟรี ติดตั้งฟิล์มกรองแสง 3M รุ่น Ceramic Ultra Clear จะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
8.หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ลงทะเบียนท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ เงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และการให้สิทธิ์ตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
9.การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้ลงทะเบียนไม่สามารถโต้แย้งได้
10.ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์ อนุญาตให้บริษัทฯ และร้านติดตั้งที่เข้าร่วมรายการ ถ่ายภาพ ตัดต่อ หรือดัดแปลง และนำไปเผยแพร่เรื่องราวภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่กำหนดระยะเวลา11.ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ทีมงานฯ บันทึกภาพพร้อมทั้งอนุญาตให้ทางบริษัท เอสพี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด และบริษัท อีเอสที(2014) จำกัด นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ์รวมถึงภาพถ่ายออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.บริษัทฯ จะประสานงานให้ร้านติดตั้งที่ร่วมรายการที่ท่านเลือก ทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อเข้ารับบริการติดตั้งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
13.หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ติดต่อ หรือเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯจะมอบสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้ลงทะเบียนท่านอื่น ต่อไป
14.บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
15.ผู้ลงทะเบียนทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

แชร์หน้านี้

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

*หมดระยะเวลาร่วมกิจกรรม* ติดตามข่าวสารในกิจกรรมครั้งต่อไป

Other News กิจกรรมอื่นๆ

No data was found