CR Website บทความ_กระเป๋าเดินทาง

ติดตั้งฟิล์ม 3M รุ่น Crystalline Series รอบคันและบานหน้า
รับฟรี! กระเป๋าเดินทางล้อลาก The Journey Luggages ขนาด 20 นิ้ว

สำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ติดตั้งฟิล์ม 3M รุ่น Crystalline ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2566

300 คันแรก รับฟรี กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้วทันที 1 ใบ มูลค่า 2,290 บาท (เฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งรอบคันและบานหน้าเท่านั้น)

กระเป๋าจะเริ่มจัดส่งให้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

เงื่อนไข – ของสมนาคุณเฉพาะลูกค้าที่ ติดตั้ง ฟิล์มกรองแสง 3M รุ่น Crystalline รอบคันและบานหน้า ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

  • จำกัดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ 1 รางวัล / คันเท่านั้น
  • ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์การรับของสมนาคุณผ่าน เว็บไซต์ www.spms-est.com หลังได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว ทางบริษัทฯจะจัดส่งให้ภายใน 15 วันทำการ ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
  • หลังการลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น / ทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ หรือเรียกคืนของสมนาคุณ หากบริษัทตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่สุจริต ฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสีของสินค้าโปรโมชัน ในกรณีที่สีของสินค้าโปรโมชันที่ใช้โปรโมทในหน้าเว็บไซต์หมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด